Yulya & Yura
Evgenia & Dmitry
Galya & Sattar
Nadia & Gabriele